Meteen naar de inhoud

Auteursrecht

 1. Algemeen
  1.1. Definities:
  1.1.1. Auteur: Anita Fleerackers, verder in deze algemene voorwaarden ‘auteur’ genoemd.
  1.2. Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeeltelijk te reproduceren of te laten reproduceren.
  1.3. Dat recht omvat onder meer het exclusieve recht om toestemming te geven tot het bewerken of het vertalen van het werk.
  1.4. Dat recht omvat ook het exclusieve recht om toestemming te geven tot het verhuren of het uitlenen van het werk.
  1.5. Na het overlijden van de auteur blijft het auteursrecht gedurende zeventig jaar bestaan ten voordele van de persoon die hij daartoe heeft aangewezen of, indien dat niet is gebeurd, ten voordele van zijn erfgenamen
 2. Bijzondere bepalingen betreffende de werken van grafische of beeldende kunst
  2.1. Het kunstwerk wordt verkocht zonder specifieke beperking van de immanente rechten van de verkrijger, noch met overdracht van andere auteursrechten dan het tentoonstellingsrecht, dit overeenkomstig artikel 9 van de Auteurswet. Alle andere morele rechten en vermogensrechten betreffende het auteurschap, zoals ondermeer het afbeeldingsrecht blijven eigendom van de voornoemde kunstenaar. Dit dient te worden vermeld in de verkoopsvoorwaarden van iedere verdere verkoop van het kunstwerk.
  2.2. Met het oog op de uitoefening van zijn vermogensrechten moet de auteur op een redelijke manier toegang tot zijn werk behouden. (art.3§1 van de Auteurswet)
  2.3. Tenzij anders is overeengekomen, wordt bij de overdracht van een werk van grafische of beeldende kunst aan de verkrijger het recht overgedragen het werk als dusdanig tentoon te stellen, in omstandigheden die geen afbreuk doen aan de eer of de faam van de auteur; de andere auteursrechten worden echter niet overgedragen. (Art. 9 van de Auteurswet)
  2.4. Tenzij anders is overeengekomen heeft de overdracht van een werk van grafische of beeldende kunst het verbod tot gevolg om er andere identieke exemplaren van te maken. (Art. 9 van de Auteurswet)
  2.5. De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden.
  2.6. Bij elke doorverkoop van een oorspronkelijk kunstwerk waarbij actoren uit de professionele kunsthandel betrokken zijn als verkoper, koper, of tussenpersoon, na de eerste overdracht door de auteur, is door de verkoper aan de auteur een onvervreemdbaar, op de doorverkoopprijs berekend volgrecht verschuldigd, waarvan geen afstand kan worden gedaan, zelfs niet op voorhand.
  2.7. In deze afdeling wordt onder “oorspronkelijk kunstwerk” verstaan, een werk van grafische of beeldende kunst, zoals afbeeldingen, collages, schilderingen, tekeningen, gravures, prenten, lithografieën, beeldhouwwerk, tapisserieën, keramische werken, glaswerk en foto’s, voorzover dit werk een schepping is van de kunstenaar zelf, of het gaat om een exemplaar dat als oorspronkelijk kunstwerk wordt aangemerkt.
  2.8. Kopieën van kunstwerken die onder deze afdeling vallen en die door de kunstenaar zelf of in zijn opdracht in beperkte oplage zijn vervaardigd, worden als oorspronkelijk kunstwerk in de zin van deze afdeling beschouwd. Dergelijke kopieën zijn in de regel genummerd, gesigneerd of door de kunstenaar op andere wijze als authentiek gemerkt.
  2.9. Het volgrecht is evenwel niet van toepassing op een doorverkoop waarbij de verkoper het werk minder dan drie jaar voor de doorverkoop rechtstreeks heeft verkregen van de kunstenaar en de doorverkoopprijs maximaal 10.000 euro bedraagt. De bewijslast dat aan deze voorwaarden is voldaan, rust op de verkoper.
  2.10. Door het niet respecteren van de Auteurswetgeving kan de eigenaar van het kunstwerk zich blootstellen aan zowel burgerlijke als strafrechterlijke vervolging.